Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Podanie-ruk-1-1024x519.jpg

Občianske združenie bolo založené v roku 2017 a našim poslaním je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne medziľudských a partnerských vzťahov a tým k zvyšovaniu celkovej úrovne plnohodnotného života handicapovaných a marginalizovaných spoluobčanov.

Tajomstvo Oravských hájov 

projekt sme realizovali pre deti zo sociálne slabých rodín v mesiaci október – november – december 2019. Súčasťou projektu bolo nielen poznanie dôležitých miest na Orave a Liptove, ale aj ich samotná návšteva za účelom úpravy, skrášlenia daných kútov. 

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore Vyššieho územného celku – Žilina. Za finančnú podporu veľmi pekne ďakujeme, aj vďaka nej mohli naše deti poznať okolie v ktorom žijú. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Hory-1024x658.jpg

Vráťme tradičné detské hry do detských čias

Projekt s úžasným a netradičným názvom, ktorý je určený pre deti zo sociálne slabých rodín, ktoré pravidelne navštevujú naše centrum. V rámci projektu sme sa snažili naučiť deti tradičné detské hry z 70 a 80 rokov. 

Projekt sme realizovali vďaka finančnej podpore Vyššieho územného celku – Žilina. Za finančnú podporu veľmi pekne ďakujeme, aj vďaka nej mohli deti spoznať tradičné hry. 

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity
 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 3ix4j1.jpg

Komunitné centrum 

Najstarší projekt, ktorý beží už od roku 2017. Ide o projekt, ktorý je zaregistrovaní na VÚC v Žiline od roku 2017. 

V rámci Komunitného centra sa predovšetkým orientujeme na deti a mládež zo sociálne slabého prostredia. V súčasnosti máme v centre 32 detí rôzneho veku. Naše deti sa v centre pripravujú do školy, ako aj vykonávajú rôzne záujmové, pohybové, kultúrne a iné aktivity. Naším najväčším úspechom je zlepšenie školského prospechu, a vyššia angažovanosť rodičov v komunintom centre. 

Druhou cieľovou skupinou je práca s dospelým klientom – poskytovanie rôzneho druhu poradenstva. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1c8sfe.jpg

Pomoc zdravotne postihnutím – formou zamestnania 

Tiež sme svoju činnosť sústredili na pomoc zdravotne postihnutým – formou tvorby chránennej dielne. V súčasnosti máme vytvorenú chránenú dielňu pre dvoch pracovníkov, ktorí nielenže si finančne prilepšia, ale budujú si aj komunikačné zručnosti, spôsoby začlenenia sa a cítia sa hlavne potrebnými. 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0lvi7w.jpg

Projektová činnosť 

Aj v občianskom združení sa aktívne pracuje na realizácií a príprave rôznych odborných projektov, ktoré sú hlavne zamerané na sociálnu prácu. 

Ide hlavne o nasledovné projekty: 

– NP Krízovej intervencie a tvorby komunitných centier, 

– DOP Detské centrum 

– DOP Prevencia a poradenstvo v oblasti eliminácie diskriminácie 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1kygrc.jpg

Vzdelávanie 

Tiež sme svoju činnosť sústredili do vzdelávania rôznych vekových skupín a štruktúr. Naša organizácia poskytuje vzdelávanie nielen v oblasti sociálnej práce, ale aj v oblasti projektovej činnosti. Vzdelávanie realizujeme pre jednotlivcov, ale aj organizácie. 

Už sme vzdelávali: 

– Materské školy Martin v mäkkých sociálnych zručnostiach 

– Vzdelávanie Rómskej skupiny dlhodobo nezamestnaných pre účely trhu práce – 03/2018 do 12/2019 (v rámci projektu sme spolupracovali s obcami Hostice, Šimonovce, Drňa v okrese Rimavská Sobota a Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Rimavskej Sobote). 

– Problematika nezamestnanosti – vzdelávanie a osvetovo-informačná činnosť 02/2018 – 09/2019

Senior v komunite – informačno-osvetová činnosť  02/2018 – 09/2019

Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie môže svoju činnosť realizovať aj vďaka podpore Mesta Dolný Kubín, ktoré jej v roku 2019 poskytlo dotáciu 

Aký je náš príbeh

Sme organizácia, ktorá vznikla oficiálne v roku 2017, stanovami, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Avšak už od roku 2014 sa aktívne venujeme rôznej dobrovoľníckej, ale aj profesionálnej pomoci predovšetkým opusteným deťom, deťom žijúcich v zlých sociálno-ekonomických pomeroch, ako aj rozvráteným rodinám a chudobným ľuďom, žijúcich v okrese Dolný Kubín. 

Ako organizácia chceme zriadiť komplex služieb pre občanov, ktorí potrebujú poradiť v rôznych otázkach aktívneho života, pomoci pri integrácii sa do spoločnosti. Ako aj rôznym organizáciám pri začleňovaní občanov do bežného života. A to formou vzdelávania, poradenstva, alebo nízkoprahových služieb, ktoré naša organizácia poskytuje. 

1

ROZVOJ DOMOVA 

Svojimi aktívnymi formami a hlavne rôznymi vzdelávacími aktivitami prispievame k vyššej kvalite života našich klientov. Tiež sa snažíme prispievať aby si klienti vážili aj okolie v ktorom žijú. Preto sme v roku 2018 zorganizovali upratovania nášho okolia. 

11

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

V súčasnosti sme realizovali jedenásť úspešných projektov. Projekty mali prevažne povahu malých grantov a dotácií. Spolupracovali sme však pri nich z organizáciami ako Tatrabanka, Nadácia Orange, COOP Jednota, Vyšší územný celok. 

Tiež v súčasnosti realizujeme rôzne projekty, ktoré sa týkajú hlavne zamestnanosti. Pri nich spolupracujeme s organizáciami ako: Implementačná agenútra MPSVaR SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín 

149

DOBROVOĽNÍKOV

Ani dobrovoľníctvo nám nie je ľahostajné. V súčasnosti u nás pracovalo 149 dobrovoľníkov. Z toho 3 dobrovoľníci cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín. 

Dobrovoľníci boli prevažne študentami vysokých škôl. Prevažne z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Ale tiež to boli dobrovoľníci z radov občanov, ktorí sa aktívne zapojili do budovania nášho centra. 

Za čo im verejne chceme aj poďakovať. 

8

SPOLUPRACUJÚCICH SUBJEKTOV 

Aj napriek mladému veku sme organizáciou, ktorá už vybudovala partnerstvá. V súčasnosti máme vybudovaných 7 úspešných partnerstiev zo subjektmi, ktoré pôsobia v rámci celého Slovenska. Predovšetkým ide o organizácie: 

– Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

– Minibodka – centrum pre nechcené deti a deti bez domova, 

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, 

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, 

– obec Pucov 

– obec Sedliacka Dubová 

– obec Hruštín 

– obec Vyšný Kubín 

AKO POMÁHAME

Aktuálne poznámky a informácie Inštitútu pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie  

Detské centrum pre deti zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie

29.04.2019

bližšie informácie o projekte v sekcii Detské centrum

Detské centrum pre deti zo sociálne slabých rodín ako najzdravšia forma sociálnej inklúzie

27.04.2019

REALIZÁCIA PROJEKTU – ZAČIATOK PROJEKTU

Deti si zlepšili prospech v škole

07.02.2019

Deti, ktoré pravidelne navštevujú naše Komunitné centrum si zlepšili školský prospech. Niektoré deti dokázali nielen sebe, ale aj nám a svojím rodičom, že dokážu byť usilovné a pracovať aktívne na svojich školských výsledkoch. Avšak aj tu platí zásada, že nie každé dieťa musí byť hneď géniom a musí mať samé jedničky. Vždy to záleží od osobnostnej…

Nedaj sa nude, poď sa s nami hrať 

01.02.2019

Komunitné centrum pre deti zo sociálne slabých rodín pripravuje aktivity pre trávenie voľného času

VŠETKY PROJEKTYČO TERAZ?

Podporte nás

PRISPEJTE ZAPOJTE SA

itajte na vašej webovej stránke! Toto je vaša domovská stránka. Zobrazí sa väčšine návštevníkov, ktorí prídu na vašu webovú stránku po prvýkrát.